FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

  1. https://motto.hu/honlap (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes személy, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti (a továbbiakban: ”Felhasználó”, illetve ”Felhasználás”) a Felhasználással tudomásul veszik, hogy a Honlap a MOTTO-ELEKTRO Kft. által üzemeltett és karbantartott, a MOTTO-ELEKTRO Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező weboldal, illetve webáruház (a továbbiakban: ”Webáruház”). A Felhasználó a Felhasználással a jelen Felhasználási feltételeket magára nézve kötelező erejűnek fogadja el. A MOTTO-ELEKTRO Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A MOTTO-ELEKTRO Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak. A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Honlapot az általa gyártott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás, a Webáruház működtetése, valamint a MOTTO-ELEKTRO Kft. részére üzenetet küldő Felhasználókkal való kapcsolattartás céljából üzemelteti.
  1. A Felhasználók a Felhasználással tudomásul veszik, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a MOTTO-ELEKTRO Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a MOTTO-ELEKTRO Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. A MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát. 
  1. A Felhasználók a Felhasználással tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a MOTTO-ELEKTRO Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek, vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult. 
  1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a MOTTO-ELEKTRO Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (MOTTO-ELEKTRO Kft.) nevének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen Felhasználási feltételek részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a MOTTO-ELEKTRO Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7 (hét) naptári napon belül fizeti ki a MOTTO-ELEKTRO Kft. ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-99935197 számú bankszámlájára. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1 (egy) napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás). 
  1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A MOTTO-ELEKTRO Kft nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót ért esetleges károkért. A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. A MOTTO-ELEKTRO Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. A MOTTO-ELEKTRO Kft. nem felelős a Felhasználók által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A MOTTO-ELEKTRO Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft. kizárólagos üzemeltetése alatt áll a https://www.facebook.com/motto.tapasz/ oldal, amely oldalra a jelen Felhasználási feltételekben foglalt valamennyi rendelkezés értelemszerűen irányadó. 
  1. A jelen Felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény az irányadó. A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Felhasználási feltételek többi részének érvényességét nem érinti. 
  1. Bármilyen, a Felhasználó és MOTTO-ELEKTRO Kft. között a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 

A jelen Felhasználási feltételek kelte és hatályba lépésének napja: 2022. november 3. napja.