ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
 • A MOTTO-ELEKTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-670182, adószám: 12363469-2-41, székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 74/B, a továbbiakban: „MOTTO-ELEKTRO Kft.”) 1998. március 5. napja óta Magyarországon törvényesen bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely a https://motto.hu/ címen elérhető honlapot (a továbbiakban: „Honlap”) fenntartja és üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Honlapon keresztül a MOTTO-ELEKTRO Kft.-vel a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő vevőkre (a továbbiakban: „Vevő(k)”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára. A Honlap tárhelyszolgáltatója a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001., cégjegyzékszám: 01-09-914549, e-mail cím: info@rackforest.hu).
 • A jelen ÁSZF hatálybalépése napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2022. november 3. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre vonatkoznak, és a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani, ugyanakkor a MOTTO-ELEKTRO Kft. köteles biztosítani, hogy a hatályos és valamennyi korábbi ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek. Valamennyi Szerződésre a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 1. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
 • A jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi, a MOTTO-ELEKTRO Kft. mint eladó és a Vevő (a MOTTO-ELEKTRO Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”) által kötött távollévők között létrejövő ingó adásvételi Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések keretében a MOTTO-ELEKTRO Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingóság, elsősorban ún. MOTTO tapaszok (a továbbiakban: „Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A MOTTO-ELEKTRO Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek gyártójaként és forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A MOTTO-ELEKTRO Kft. már ehelyütt is úgy nyilatkozik, hogy a Vevő részére átadásra kerülő Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékek a Honlapon szereplő tulajdonságai tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Termékekhez mellékelt használati útmutató tartalmazza. A MOTTO-ELEKTRO Kft. vállalja, hogy a Honlapon üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: „Webáruház”) részletesen feltünteti a forgalmazott Termékek nevét, leírását, lényeges jellemzőit és a Termékekről, illetve azok csomagolásáról fotót jelenít meg. A jelen ÁSZF keltének napján a Webáruházban az alábbi MOTTO tapaszok vásárolhatók meg: MOTTO reumatapasz, MOTTO fájdalomcsillapító tapasz és MOTTO fájdalomcsillapító tapasz sportolóknak. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: „Szerződésmódosítás”) is. A MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még esetlegesen nem képezik a MOTTO-ELEKTRO Kft. tulajdonát (beszállítónál készleten lévő Termékek).
 • A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek egymással elsődlegesen írásban kötelesek kommunikálni. A jelen ÁSZF értelmezésében írásbeli kommunikációnak minősül levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton közölt nyilatkozat. A MOTTO-ELEKTRO Kft. kizárólag a rendeles@motto.hu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat – a jelen ÁSZF-benn foglalt kivétellel – kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni. Ha a Vevő a megrendelés során megadott adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles e-mailben jelezni a MOTTO-ELEKTRO Kft. felé. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.
 • Szerződést jogi személy (a továbbiakban: „Cég vevő”) vagy legalább 16. életévét betöltött természetes személy Vevő köthet.
 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
 • A Felek a Webáruházon keresztül kötik meg a Szerződést. A Szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül van lehetőség, ugyanakkor a MOTTO-ELEKTRO Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos promóciós célú kedvezményeket csak regisztrált Vevők számára tegye lehetővé. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található „Fiókom” menüpontban. A Vevő a jelen ÁSZF keltének napján regisztráció nélkül is tud Terméket rendelni. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén kattintással a kosárba helyezi. A Vevő a kosár ikonra kattintással ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő által a megrendelés során megadott személyes adatok (teljes név, számlázási cím, szállítási cím (a továbbiakban: „Szállítási cím”), e-mail cím, telefon szám, Cég vevő esetén cégnév, Számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során. A Vevő a számlázási és a szállítási adatok megadását követően kiválasztja a fizetési módot. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A MOTTO-ELEKTRO Kft. és a Vevő között a Szerződés a fizetési mód, valamint az adatainak megadása/ellenőrzését (szükség szerint javítását) követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással (a továbbiakban: „Megrendelés”) jön létre. Az előző mondatban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a MOTTO-ELEKTRO Kft. között érvényesen létrejön. A MOTTO-ELEKTRO Kft. az elküldött Megrendelést a Megrendelés során megadott e-mail címen elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik, így különösen a Vevőt fizetési kötelezettség terheli. A Vevő akkor tud a „Rendelés elküldése” gombra kattintani, ha kifejezett nyilatkozatával elfogadta a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott fizetési módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő a Megrendelés során csak belföldi szállítási címet adhat meg. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a MOTTO-ELEKTRO Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A MOTTO-ELEKTRO Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendelést, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Vevő korábbi megrendeléseit a saját fiókjában tudja megtekinteni.
 • A Termékek vételára (a továbbiakban: „Vételár”) magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségét (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díj összege a fizetési módtól és a rendelési mennyiségtől függ: bankkártyás és átutalásos fizetés esetén, 1-20 db (egy-húsz darab) Termék rendelése esetén 600 Ft (hatszáz forint), 21-50 db (huszonegy-ötven darab) Termék rendelése esetén 1.200 Ft (ezerkétszáz forint), 51 db (ötvenegy darab) feletti Termék rendelése esetén 2.500 Ft (kétezer-ötszáz forint). Utánvétes fizetési módnál (a megrendelt Termék mennyiségétől függetlenül) 2.700 Ft (kétezer-hétszáz forint). A Kiszállítási díj a MOTTO-ELEKTRO Kft. részére fizetendő, a Vételár megfizetésével egyidejűleg. A Kiszállítási díjjal kapcsolatos esetleges kedvezményekről a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Kiszállítási díj módosítására a jelen ÁSZF a Vételár módosítására vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak. A MOTTO-ELEKTRO Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: „Akció(k)”) hirdethet, amely Akciókkal érintett Termék(ek) köre, az Akció időszaka és mértéke meghatározása a MOTTO-ELEKTRO Kft. kizárólagos joga. A MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult bármilyen Akciót bármikor mindenféle jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állhatnak a MOTTO-ELEKTRO Kft. rendelkezésére, ezért a MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a MOTTO-ELEKTRO Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a MOTTO-ELEKTRO Kft. a Honlapon teszi közzé.
 • A MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult a Vételár módosítására azzal, hogy az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes.
 • A MOTTO-ELEKTRO Kft. vállalja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék a valóságban színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.
 • A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyetlen szállítási mód a Termék a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: „Magyar Posta”) általi kiszállítása a Vevő által megadott Szállítási címre. A MOTTO-ELEKTRO Kft. a megrendelt Terméke(ke)t a „Megrendelést feldolgoztuk” e-mail értesítés kiküldésének napján adja fel a Magyar Postán. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállításra a Magyar Posta vonatkozó üzletszabályzatában, illetve szállítási feltételeiben foglalt rendelkezések az irányadók. A MOTTO-ELEKTRO Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy utánvétes fizetés esetén a rendelés visszaigazolását követő 1-3 (egy-három) munkanapon belül, csomagként kézbesíti a Magyar Posta. Bankkártyás, vagy átutalásos fizetésnél a Termék rendelésének visszaigazolását követő 1-4 (egy-négy) napon belül, 1-40 db Termék esetén elsőbbségi levélként, 41 db Terméktől ajánlott levélként kézbesíti a Magyar Posta.
 • A Termék átvételekor a Vevő köteles a Terméket tételesen ellenőrizni és Csomag esetén a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően a MOTTO-ELEKTRO Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni és a Terméket a Magyar Posta útján a MOTTO-ELEKTRO Kft. költségére visszaküldeni. A Vevő köteles a szerződésszerűen visszaszolgáltatott Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a MOTTO-ELEKTRO Kft.-nek az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a MOTTO-ELEKTRO Kft. által meghatározott időpontot követő 14 (tizennégy) napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a MOTTO-ELEKTRO Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett Teljes árat megtartani.
 • A Vevő a Vételárat, valamint a Kiszállítási díjat az általa választott fizetési módnak megfelelően, banki átutalással, bankkártyával/SimplePay fizetéssel vagy utánvéttel köteles teljesíteni. Banki átutalással történő fizetés esetén a Vételárat és az esetleges Kiszállítási díjat a MOTTO-ELEKTRO Kft. az ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett, 11600006-00000000-99935197 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a MOTTO-ELEKTRO Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék kiszállítására a Vételárnak a MOTTO-ELEKTRO Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. A Vevő tudomásul veszi, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft. a számlát a Vételárról vagy a Vételár a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: „Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: „Számla”). A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Számlát a Vevőnek a megrendelés során megadott adatai alapján állítja ki és a „Megrendelését feldolgoztuk” tárgyú e-mailhez csatolva megküldve vagy – a Vevő külön kérésére – papír alapon juttatja el a Vevőnek. A Termék tulajdonjogát a MOTTO-ELEKTRO Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetésével száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.
 1. ELÁLLÁSI JOG
 • A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a rendelésszám alapján e-mailben állhat el a Megrendeléstől. A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.
 • A MOTTO-ELEKTRO Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékek higiéniai terméknek (a továbbiakban: „Higiéniai termék(ek)”) minősülnek, melyre tekintettel a Vevő tudomásul veszi , hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vevő (a továbbiakban: „Fogyasztó”) a Termék adásvételétől a Termék felbontását követően nem jogosult elállni. A Fogyasztó kizárólag akkor jogosult élni az elállási jogával, ha a Termék csomagolását nem bontotta fel. Nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a MOTTO-ELEKTRO Kft.-nek a MOTTO-ELEKTRO Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy a rendeles@motto.hu e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: „Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül elküldi / postára adja a MOTTO-ELEKTRO Kft. részére.
 • A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a MOTTO-ELEKTRO Kft. részére visszajuttatni. A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a MOTTO-ELEKTRO Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a MOTTO-ELEKTRO Kft. részére. A MOTTO-ELEKTRO Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a MOTTO-ELEKTRO Kft.-nek, hogy az átvétellel a MOTTO-ELEKTRO Kft.-nek költsége merülne fel. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.
 • A MOTTO-ELEKTRO Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a MOTTO-ELEKTRO Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 • A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a MOTTO-ELEKTRO Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
 • Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.
 • Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A MOTTO-ELEKTRO Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A MOTTO-ELEKTRO Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Kelt.: Budapest, 2022. november 3.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2022. november 3. napja.